Celoroční plán práce školní družiny

zveřejněno 10.9.2013

Provoz družiny:

 • ranní provoz                   – před vyučováním od 6,00 do 7,40 hodin
 • odpolední provoz            – po vyučování do 17,00 hodin

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny.

Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je koncipován na celkovou dobu tří let a jednotlivá výchovně - vzdělávací témata jsou diferenciována dle věku žáků.

V době vedlejších prázdnin je družina otevřena podle potřeb rodičů na základě písemné přihlášky. Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn při minimálním počtu 10 dětí, a to od 7,30 do 15,00 hodin. Účast je třeba nahlásit písemně nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin. 

Odpočinkové činnosti (od 11,40 – 12,45)

 • odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)
 • relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální a intrapersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení

Zájmové a rekreační činnosti (12,45 – 15,00 hodin)

 • sportovní
  • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
  • kolektivní hry a soutěže
  • netradiční sporty (kin-ball, frisbee, pétanque, ringo, kroket, …)
  • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
  • posilování tělesné zdatnosti
  • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
  • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
  • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
  • tělovýchovné chvilky, míčové hry
  • soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry   
 • přírodovědné a environmentální
  • aktivity zaměřené na rozvoj přírodní inteligence
   • rozvoj zájmu o přírodu
   • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
   • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
   • pozorování přírody a jejích proměn
   • třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
   • nauka o počasí
   • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • estetické
  • využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
  • probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
  • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
  • práce s přírodninami a netradičními materiály
  • montáže a demontáže stavebnic
  • využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
  • vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
  • rozvoj řeči a komunikace
  • ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
  • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
  • rozvíjení hudební, hudebně-pohybové

Sebeobslužné činnosti (průběžně)

 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností

Příprava na vyučování (15,00 – 17,00)

 • psaní domácích úkolů, oprav v sešitech
 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC

 

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

 • Září
  • výzdoba tříd ŠD a chodeb „Hola, hola, škola volá!“
  • výtvarná soutěž - „Moje vysněná škola.“
  • tematické vycházky (příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času podle Slunce)
  • pouštění vlaštovek - soutěž školní družiny
  • taneční a rytmické hry
  • pohybové a sportovní hry na hřišti
 • Říjen
  • tematické vycházky (místo, kde žijeme - naše město, náš domov)
  • barvy kolem nás – zapouštění barev, zpracování podzimních listů (barevný podzim)
  • výroba draků z papíru a jiných ekologických materiálů
  • podzimní slavnosti - Drakiáda, Halloween, výstava výrobků z přírodnin
  • vycházky – poznáváme přírodu
 • Listopad
  • výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“
  • umět pomoci sobě i kamarádovi – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
  • turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se!"
  • nácvik divadelního představení - „Z pohádky do pohádky".
  • konstruktivní hry (stavebnice, lego, kostky)
  • Pravidla první pomoci
 • Prosinec
  • kouzelné Vánoce ve školní družině
  • Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic
  • vánoční jarmark
  • návštěva ZOO Dvůr Králové nad Labem - zdobení stromečků pro zvířátka
  • schránky a vzkazy pro Ježíška - výtvarná soutěž
  • výroba vánočních přání a dárků, pečení perníčků
  • posezení u vánočního stromečku (beseda, zpěv koled)
  • adventní zpívání - koledy
 • Leden
  • Zimní radovánky - výtvarné zpracování
  • turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino)
  • Superstar školní družiny – hudební soutěž
  • hrajeme divadlo – výroba maňásků na špejlích
  • vycházky – pozorování zimní přírody, stavění sněhuláků
  • cvičíme s hudbou, pohybové hry
  • hudební školička - hudební nástroje hrou
 • Únor
  • mediální výchova (rozhovory, besedy)
  • hry cvičící pozornost, postřeh a paměť (puzzle, piškvorky)
  • výroba papírových karnevalových masek
  • pohádkový karneval - zábavné odpoledne se soutěžemi o nejlepší masky a tanečníky
  • zimní olympiáda
  • výroba dárků k zápisu do 1. tříd
  • míčové a sportovní hry v tělocvičně a na hřišti
 • Březen
  • výzdoba chodeb a tříd „Vítání jara“
  • zdobení a barvení kraslic
  • velikonoční vystřihovánky
  • velikonoční jarmark
  • seznámení s dětskou literaturou, návštěva knihovny v našem městě
  • didaktické hry
  • modely budoucnosti - módní přehlídka 
  • hravé odpoledne s Janem Amosem
 • Duben
  • Den Země - úklid v okolí školní zahrady a hřiště, hry s ekologickou tématikou
  • BESIP - dopravní výchova (situace v běžném dopravním provozu cestou do školy)
  • vycházky – pozorování a poznávání jarních rostlin, kvetoucích stromů
  • výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“
  • Kimovy hry v přírodě
  • čarodějná diskotéka - hry a soutěže
 • Květen
  • výzdoba chodeb a tříd „Náš svět“
  • památky Pardubic - výtvarná soutěž
  • výroba dárků pro maminky
  • práce s časopisy (křížovky, hádanky, sudoku)
  • multikulturní týden
  • malování na chodník
  • sportovní pětiboj
  • školy v přírodě
 • Červen
  • výzdoba „Těšíme se na prázdniny“
  • dětský den – zábavné odpoledne
  • Pohádka z podmořského světa - divadelní představení
  • léto – pestrost v přírodě (herbář)
  • hry v přírodě
  • bezpečnost o prázdninách