Absolventské práce - 9. roč.

ZÁVĚREČNÝ PROJEKT – KRITÉRIA ZADÁNÍ

Zpracování, odevzdání a obhájení absolventské práce před komisí je povinné.

 • žák zpracuje závěrečnou odbornou práci na libovolné odborné téma v rozsahu 150 a více řádků textu
 • téma musí být jedinečné (nikdo jiný jej nemůže zpracovávat)
 • na předmětu KD žák předloží téma a strukturu (předběžný obsah) práce + seznam literatury
 • literárních zdrojů musí být min. 5, z toho min. 2 musí být tištěné (např. encyklopedie, tisk, jiné publikace
 • dále si žák zvolí garanta (z řad všech učitelů celého druhého stupně)
 • žák konzultuje práci se svým garantem (má právo nejméně na 3 konzultace – lze osobně nebo po mailu) - obsah konzultací si nechá zapsat na průvodní list (viz dokumenty výše)

Důležité termíny:

 • nahlášení tématu:
 • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): nejpozději do 
 • odevzdání práce: nejpozději do 
 • obhajoba práce: 
 • náhradní obhajoba práce: 

Formát stránky:

Velikost A4 na výšku, okraje 25 mm, typ písma: Cambria, řádkování 1.5, automatické dělení slov, velikost textu: 12 bodů (nadpisy 14, resp. 16 bodů), čísla stránek v zápatí, zarovnání do bloku, text černý, zvýraznění pouze ztučnění, kurziva, podtržení, kapitálky, VELKÉ PÍSMO, p r o l o ž e n í  t e x t u  a jejich kombinace